zapraszamy

pią­tek

11 kwiet­nia

Mło­dzie­żowy Dom Kul­tury
al. 29 listo­pada 100, Kra­ków
Grupa Warsz­ta­towa Sceny 5na3

godz. 19.00
Gene­rał i bomba
godz. 19.35
Bab­cia i wnuczek

zobacz pełny repertuar

Wesele z generałem

według obrazka dra­ma­tycz­nego Wesele Anto­niego Czechowa

Obsada:

Adap­ta­cja i reży­se­ria: Paweł Busze­wicz

Obsługa tech­niczna: Woj­ciech Wło­dar­ski, Paweł Busze­wicz

Gale­ria: