zapraszamy

pią­tek

11 kwiet­nia

Mło­dzie­żowy Dom Kul­tury
al. 29 listo­pada 100, Kra­ków
Grupa Warsz­ta­towa Sceny 5na3

godz. 19.00
Gene­rał i bomba
godz. 19.35
Bab­cia i wnuczek

zobacz pełny repertuar

Elżbieta Muller

Elż­bieta Müller

Wystą­piła w pierw­szym spek­ta­klu przy­go­to­wa­nym przez grupę młod­szą. Wraz z kole­żanką z zespołu opo­wia­dały prze­ra­ża­jące histo­rie, stra­sząc wszyst­kich wokół!

Wystą­piła: Lata­jący lekarz (1998), Parady (1999), Pchła Sza­chrajka (2000).